Kirish Тафаккур операциялари Tafakkur shakllari Aralash
100
янги билимларни ҳосил бўлиши, муаммоларни ечимини топиш шунингдек, нарса ва ҳодисалар ўртасидаги энг муҳим боғланишлар ва муносабатлар вужудга келтирувчи юксак, мураккаб билиш жараёни
Тафаккур нима?
100
Анализ, Синтез, Таққослаш, Абстракциялаш, Умумлаштириш, Таснифлаш, Системалаштириш,
Конткретлаштириш
Тафаккур операциялари қайсилардан иборат?
100
3 та
Тафаккур шакллари нечта?
100
бир туркум ичидаги нарсаларнинг бир-бирига ўхшашлигига ва бошқа туркумдаги нарсалардан фарқ қилишига қараб нарсаларни туркумларга ажратиш тизимидир.
Klassifikatsiyalash nima?
200
Psixik jarayon
Tafakkur qanday jarayon?
200
Taqqoslash
bu tafakkur operatsiyasini ikki yo'l bilan amalga oshirish mumkin:
1. amaliy aniq narsalarni bevosita solishtirish;
2. nazariy tasavvur qilinayotgan obrazlarni va narsalarni ongda fikran taqqoslash.
Bu qaysi tafakkur operatsiyasi?
200
Тушунча
Тафаккурнинг шундай шаклики, у умумий ва жузъий, конкрет ёки мавҳум бўлиши мумкин.
200
Sistemalashtirish
Bu shunday tafakkur operatsiyasiki, unda ayrim narsalar, faktlar, hodisa va fikrlar muayyan tartibda makondagi, vaqtdagi tutgan o'rniga ko'ra yoki mantiqiy joylashtiriladi. u qaysi?
300
Martin Hayderga tegishli va uni "tafakkur qilinganda tasavvur qilinadi", deb tushunish mumkin.
"Tafakkur mavjudligini asosiy hislati tasavvurdir",degan qarash kimga tegishli va bu qarashni qanday tushunishimiz mumkin?
300
Analiz
"... -shunday bir tafakkur operatsiyasidirki, uning yordami bilan biz narsa va hodisalarni fikran yoki amaliy jihatdan tahlil qilamiz". Ushbu ta'rif tafakkurning qaysi operatsiyasiga tegishli?
300
Тушунча
Умумий, тўпланма, якка.
Ушбу сўзлар қайси тафаккур шаклига тегишли?
300
Xato hukmda
Qaysi hukmda moddiy olamda haqiqatdan bog'liq bo'lmagan narsa hukmda bog'liq qilib ko'rsatilgan bo'ladi?
400
«Тафаккур – ижтимоий сабабий, нутқ билан чамбарчас боғлиқ муҳим бир янгилик қидириш ва очишдан иборат психик жараёндир, бошқача қилиб айтганда, тафаккур воқеликни анализ ва синтез қилиш, уни бавосита ва умумлаштириб акс эттириш жараёнидир»
A.V. Petrovskiy tafakkurga qanday ta'rif bergan edi?
400
Abstraktsiya
... shunday tafakkur operatsiyasiki, bu operatsiya yordamida moddiy dunyodagi narsa va hodisalarning muhim xususiyatlarini farqlab olib, ana shu xususiyatlardan narsa va hodisalarning muhim bo'lmagan ikkinchi darajali xususiyatlarini fikran ajratib tashlaymiz.
400
“одам, инсон”, “онг” ва “мавжудот” тушундалари ўртасидаги боғликликни ифодалаб турибди.
“Инсон онгли мавжудот” деган хукм қайси тушундалари ўртасидаги боғликликни ифодалаб турибди?
400
400 ball
Bonus
500
Guruh javobiga qarab ball qo'yiladi.
Tafakkurning sifatlaridan uning kengligi, tezligi, mustaqilligi, deganda nima tushuniladi?
500
Konkretlashtirish
Psixologlar tadqiqotlarining ko'rsatishiga qaraganda, u odamda 2 xil vazifani bajaradi:
birinchidan, umumiy abstrakt belgining yakka obyektga tadbiq etish amalga oshiriladi;
ikkinchidan, umumiy va yakka belgilar kamroq bo'lgan umumiylikni ochishda ifodalanadi. gap qaysi tafakkur operatsiyasi haqida?
500
Deduktiv xulosa
Barcha metallar elektr tokini o'tkazadi. Temir metaldir. Demak, temir elektr tokini o'tkazadi.
Bu qanday xulosa?
500
tafakkur tezligi qo'yilgan savolga va muammoga to'liq javob olingan vaqt bilan belgilanadi.
Tafakkur tezligi qanday belgilanadi?


Tafakkur

Press F11 for full screen modeLimited time offer: Membership 25% off


Clone | Edit | Download / Play Offline